آموزش زبان انگلیسی

آموزش زبان انگلیسی , رایگان و تخصصی : آیلتس,تافل , توانایی صحبت کردن با لهجه های آمریکایی ,انگلیسی,مبتدی تاپیشرفته

از عبارات صفتی ربطی به درستی استفاده کنید

عبارت صفتی؛ عبارتی است که یک اسم را توصیف می کند.


زیرا چون عبارت یک صفت است مستقیما بعد از اسمی که آن را توصیف می کند قرار می گیرد.The woman is filling the glass that she put on the table.


The glass that she put on the table contains milk.


در مثال اول؛ woman فاعل فعل is filling است و she فاعل فعل put است. THat she puts on the table یک عبارت صفتی است که glass را توصیف می کند.

در مثال دوم؛ glass فاعل فعل contains است و she فاعل فعل put است.that she put on the table هم glass را توصیف می کند.

مثال :

The gift ______ selected for the bride was rather expensive.


A) because
B) was
C) since
D) which we


پاسخ صحیح : D

پاسخ های A و C حروف ربط دارند اما فاعل ندارند. با انتخاب گزینه ی B فعل selected به فعل مجهول تبدیل میشود و با این کار جمله ی ما یک فاعل و دو فعل خواهد داشت. بنابراین گزینه ی D صحیح خواهد بود.

* adjective clause connectors *

Whom (مورد استفاده برای انسانها)
Which (مورد استفاده ‏برای اشیا)
That (مورد استفاده برای انسان ها و اشیا)

I liked the book which you recommended.
The book which you recommended was interesting.


نکته : عبارت های صفتی ربطی را در گفتار و نوشتار های غیر رسمی می توان حذف کرد. اما در آزمون تافل نمی توانید این کار را انجام دهید.


منبع
Longman complete course for the TOEFL test by Deborah Philips

[ جمعه 27 آبان‌ماه سال 1390 ] [ 16:14 ] [ آرش ]

[ ]

دیگر امکانات